Regler för brandskydd

Utöver punkterna nedan är varje medlem ansvarig för att omgående informera styrelsen om risker kopplat till brandskyddet som denne har uppmärksammat.

Brandvarnare
Föreningen ska tillhandahålla brandvarnare till medlemmarna och medlemmarna är skyldiga att informera om detta saknas. Vänligen kontakta styrelsen om du saknar brandvarnare!
Är lägenheten större än 60 kvm ska det finnas mer än en brandvarnare och brandvarnare ska placeras på lämplig plats.
Medlemmarna är i sin tur ansvariga för att i tillräcklig omfattning installera, underhålla och kontrollera brandvarnare i sin lägenhet. Brandvarnaren bör testas en gång i månaden samt efter att medlemmen varit bortrest. En bra vana är att byta batteriet en gång per år, lämpligen inför advent.
Brandvarnare åldras och bör därför bytas ut ungefär vart tionde år.

Brandsläckare och brandfilt
Samtliga medlemmar ska ha brandsläckare och brandfilt i sin bostad eftersom bränder växer snabbt. Dessa ska placeras så att de är lätt åtkomliga i händelse av brand. För bostäder rekommenderar MSB pulversläckare på minst sex kilo med effektivitetsklass 43A 233BC.

Förvaring av miljöfarligt material
Miljöfarligt material eller brandfarliga vätskor får inte förvaras i förråden, varken på vinden eller i källaren. För hushåll gäller att man endast får förvara brandfarliga vätskor för hushållets behov, och detta ska förvaras i den egna lägenheten. Exempel på sådana vätskor är gasol, acetylen, T-Röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja. De flesta sprayburkar hör också hit.

Ingen förvaring i gemensamma utrymmen
Lösa föremål får inte förvaras i gemensamma utrymmen som trapphus eller öppna utrymmen i källare och på vinden. Detta eftersom det annars kan försvåra utrymning samt bidra till ett snabbare brandförlopp. Medlemmars egendom ska därför förvaras i den egna lägenheten eller i eget förråd.
Barnvagnar får dock förvaras i barnvagnsrummen och cyklar på cykelparkeringen på innergården eller i cykelförrådet i källaren.

Grillning
Grillning med kolgrill får ske på innergården. På balkong får endast elgrillar användas.